1 Cứu trợ có sẵn suốt ngày đêm, vì vậy tôi cũng không thể phàn nàn […]